Цени на земеделска земя и аренда в селското стопанство за 2022 г.

  • Drumeva & Son от Drumeva & Son
  • преди 10 месеца
  • Новини
  • 0

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 428 лв. за един декар, което е ръст от 21.6% спрямо 2021 г.

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 63 лв., което е с 21.2% повече спрямо 2021 г.

Спрямо предходната година е налице повишение в цената на сделките с ниви и на средната цена за наем/аренда на един декар ниви във всичките шест статистически района на страната.

Цени на сделките със земеделска земя в Република България през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 428 лв. за един декар, което е с 21.6% повече в сравнение с 2021 година. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2022 г. достига 369 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – 15.0% (табл. 1).

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2015 – 2022 година

(Лв./дка)

Категории на земята20152016201720182019202020212022
Ниви7617708709801053103311741428
Овощни насаждения480534######
Лозя339370######
Постоянно затревени площи227271262218300264321369

„#“ – прекъснат динамичен ред.

През 2022 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район – 2 043 лв. на декар, което е с 32.1% повече спрямо предходната година. През 2022 г. е налице повишение спрямо предходната година в цената на сделките с ниви във всичките шест статистически района (табл. 2). В Северозападния район цената на сделките с ниви достига 1 525 лв. на декар (с 18.8%), в Северния централен район – 1 575 лв. на декар (с 23.5%), в Югоизточния район – 1 096 лв. на декар (със 17.0%), в Южния централен район – 643 лв. на декар (с 3.0%), и в Югозападния район – 705 лв. на декар (с  0.7%). 

  1. Средни цени на сделките с ниви по статистически райони през периода 2015 – 2022 година

(Лв./дка)

Статистически райони20152016201720182019202020212022
Общо за страната7617708709801053103311741428
Северозападен71875392088496798712841525
Северен централен83290878910981138114612751575
Североизточен10571175140113571462146715462043
Югоизточен6537218048098618879371096
Югозападен357228303199818352624643
Южен централен445426539681706637700705

Цена на рентата на земеделска земя в Република България през 2022 година

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 63 лв., което е с 21.2% повече спрямо 2021 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 26 лв. и запазва цената си спрямо предходната година (табл. 3).

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване на земята през периода 2015 – 2022 година

(Лв./дка)

Категории на земята20152016201720182019202020212022
Ниви4444475049445263
Овощни насаждения3241######
Лозя3631######
Постоянно затревени площи1815161623212626

„#“ – прекъснат динамичен ред.

През 2022 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 93 лв., като спрямо 2021 г. увeличението е с 16.3%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година във всичките шест статистически района, съответно в Югоизточния район – с 30.0%, в Северозападния район и в Югозападния район – с 16.7%, в Северния централен район – със 17.2%, и в Южния централен район – с 33.3%, (табл. 4).

  1. Средни цени на рентата на ниви по статистически райони през периода 2015 – 2022 година

(Лв./дка)

Статистически райони 20152016201720182019202020212022
Общо за страната4444475049445263
Северозападен 4142454850495463
Северен централен 5354575960586475
Североизточен6465687069538093
Югоизточен 3132343537354052
Югозападен2123283030303035
Южен централен2827313232313344

Методологични бележки

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на Общата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Респондентите са подбрани от три групи икономически единици: земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. За подбор на респондентите са използвани три източника: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на земеделските стопанства. Критерий за подбора на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната. Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не подлежат на разпространение.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда – минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното ѝ използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото ѝ предназначение няма да бъде променено.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и други).

Изчисляване на средна цена. На териториално ниво „община“ (LAU2) средната цена на сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени. На териториалните нива „област“ (NUTS3), „статистически район“ (NUTS2), „статистическа зона“ (NUTS1) и на национално ниво (NUTS0) средната цена за съответната категория земеделска земя се изчислява като среднопретеглена стойност. При цените на сделките със земеделска земя за тегла се използват площите на нивите и на постоянно затревените площи, а при цените на рентата – площта на наетата/арендуваната земеделска земя. Размерът на площите (теглата) се актуализира редовно, след като данните от последното проведено Наблюдение за структурата на земеделските стопанства в България бъдат публикувани.

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 – 27 от Закона за статистиката.

Информация за методологията и данните от Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство в Република България са публикуван на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/11263.

Присъединете се към дискусията

Сравняване на списъци

Сравни