Жилищен фонд в България към 07.08.2021 г.

  • Drumeva & Son от Drumeva & Son
  • преди 11 месеца
  • Новини

Преброяванията на населението и жилищния фонд са единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на жилищата в страната. Информация за жилищата е събирана още при преброяването през 1892 г., но за първи път жилищата са включени като самостоятелна единица на наблюдение в програмата на преброяването през 1965 година.

Брой, прираст и териториално разпределение

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 2 907 616, или 68.2% от жилищния фонд, а в селата се намират 1 353 838 (31.8%) от жилищата. През периода 2011 – 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13.3%), така и в селата (2.5%).

Фиг. 1. Жилища по години на преброяванията

Най-голям брой жилища са преброени в област София (столица) – 755 889, или 17.7% от жилищния фонд в страната, следват областите Пловдив – 356 810 (8.4%), Бургас – 325 988 (7.6%) и Варна 279 336 (6.6%). Най-малко жилища са преброени в областите Разград и Силистра, съответно 59 408 и 58 218.

Общо в двадесет и две области броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 – 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в областите София (столица) – 24.4% и Бургас – 21.0%, а най-нисък в областите Търговище (0.5%) и София (0.1%).

В сравнение с преброяването през 2011 г. броят на жилищата намалява в шест области от – 0.3% за област Разград до – 1.9% за област Ловеч. Намалението се дължи основно на намаление на жилищния фонд в селата на тези области.

Фиг. 2 Прираст на жилищния фонд в периода 2011 – 2021 г. по области

В жилищни сгради се намират 4 227 904 жилища, 28 782 в студентски или работнически общежития, 1 898 в нежилищни сгради, 1 245 са колективни и 1 625 са жилища в примитивни или подвижни места за обитаване. 

Характеристики на жилищата

Общата застроена площ на жилищата в страната е 334 599 932 кв.м, като средно на едно жилище се падат по 80.3 кв.м. Най-висок е делът на жилищата с площ 60 кв.м – 8.5%, а като цяло малко над половината от жилищата в страната (52.7%) са с площ до 75 кв.м. Средната площ на едно жилище е почти еднаква в градовете и селата, съответно – 80 и 81 кв.м. Въпреки това трябва да се отбележи, че докато в градовете най-често срещания случай е на жилище 60 кв.м., то в селата най-често срещаното жилище е с площ 80 кв.м. 

Областите с най-голяма средна площ на едно жилище са Кърджали – 91.4 кв.м., Благоевград -89.7 кв.м и Смолян – 86.9 кв.м, а с най-малка – Враца (72.2 кв.м) и Перник (72.6 кв.м). Общо в осемнадесет от областите средната площ на едно жилище е по-малка от средната за страната.

Общият брой стаи е 12 679 326, а средно на едно жилище се падат по три стаи. Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 1 272 190, или 30.5% и 1 438 454 жилища, или 34.5% от жилищния фонд в страната. В градовете средния брой стаи в едно жилище е 2.8, а в селата 3.5.

Областите с най-висок среден брой стаи са Кърджали (3.7) и Благоевград, Пазарджик, Разград и Ловеч по 3.4, а тези с най-нисък – Бургас (2.8) и София (столица) (2.6).

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост и канализация.

Към 7 септември 2021 г. електрифицирани са 98.9% от жилищата в страната. 

Жилищата с водопровод са 3 937 052, или 92.4% от жилищния фонд в страната. В градовете този дял е 96.8%, а в селата – 82.9%. Водопровод в сградата, но извън жилището имат 1.1% от жилищата в градовете и 4.1% от жилищата в селата. 

Нямат достъп до водопроводната мрежа 1.3% от жилищата в градовете и 5.6% от жилищата в селата.

Фиг. 3 Жилища по наличие на водопровод и местоживеене към 7 септември 2021 година

С обществената канализация са свързани 2 922 434 жилища, или 70.2% от жилищния фонд в страната. В градовете този дял е 92.4%, докато в селата е значително по-нисък – 22.9%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни, септични или попивни ями), разполагат 6.3% от жилищата в градовете и 69.5% от жилищата в селата. Без канализация са 1.3% от жилищата в градовете и 7.6% от жилищата в селата.

Фиг. 4 Жилища по наличие на канализация и местоживеене към 7 септември 2021 година 

Жилищата, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация са 34 590, или 0.8% от жилищния фонд в страната. Те се намират основно в селата. Най-висок е делът им в областите Кърджали (3.2%), Враца (2.2%) и Ямбол – 2.1% от жилищата в областта.

Енергийна ефективност

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 1 030 295, или 24.2% от жилищата в страната . Частична външна изолация имат 326 711, или 7.7%, а без външна изолация са 2 904 448 жилища, или 68.2% от жилищния фонд. Изцяло или частично санирани са 39.7% от жилищата в градовете и 14.9% от жилищата в селата. 

В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас – 47.0%, следват областите Варна – 35.6% и София (столица) – 34.8% от жилищния фонд на областта. Най-нисък е този показател в областите Монтана (9.2%), Видин (10.0%) и Ловеч (10.3%).

Фиг. 5 Жилища според наличието на външна изолация към 7 септември 2021 г. по области

Енергоспестяваща дограма имат 1 657 577, или 38.9% от жилищата в страната. В 543 834 от жилищата има поставена енергоспестяваща дограма на част от прозорците. Изцяло без енергоспестяваща дограма са 2 060 043 жилища, или 48.3% от жилищния фонд.

Най-висок е делът на жилищата с енергоспестяваща дограма в областите Бургас – 56.3%, София (столица) – 49.2% и Благоевград – 49.0%, а най нисък във Видин -19.6%, Ловеч – 21.0% и Монтана – 22.1%.

Фиг. 6 Жилища, според наличието на енергоспестяваща дограма към 7 септември 2021 г. по области

Изцяло санирани и оборудвани с енергоспестяваща дограма са 912 818 жилища, или 21.4% от жилищата в страната. На противоположния полюс са 1 949 489 жилища (45.7%), които нито са санирани, нито имат енергоспестяваща дограма

Достъпна среда

Достъпна среда – до и в сградите е среда, която всеки човек с намалена подвижност, със или без увреждания, може да ползва свободно и самостоятелно. Хора с намалена подвижност са лица, които имат постоянни или временни затруднения в придвижването, включително хора с увреждания.

За оценка на достъпността на сградния и жилищен фонд в страната в Програмата на Преброяване 2021 беше включен допълнителен въпрос. Събраните данни показват, че нивото на достъпност на жилищния фонд в страната е изключително ниско.

В преобладаващата част от жилищата в страната (82.4%) не е налично нито едно от изброените съоръжения, или не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

1. Достъпна среда за хора с намалена подвижност към 7 септември 2021 година

Достъпна средаЖилища (брой)Жилища (%)
Вход в сградата на нивото на прилежащия терен3668608.6
Адаптирани стълби със специално пригоден парапет (до входа на сградата)545171.3
Рампа за хора с увреждания (до входа на сградата)563341.3
Подемна платформа (до входа на сградата)43630.1
Подемна платформа (до входа на жилището)19970.0
Асансьор, достъпен за хора с увреждания (в сградата/входа)1580863.7
Достъпен маршрут от входа на сградата до входа на жилището699551.6
Достъпен маршрут от жилището до други обекти в сградата/входа365730.9
Нито едно от изброените не е налично350941082.4

Обитавани жилища

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61.1% от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете – 74.4%.

Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38.9% от жилищния фонд в страната.

В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55.4%), Бургас (53.7%) и Перник (53.6), а най-нисък в областите София (столица) (30.3) и Пловдив (31.1)

Фиг. 7 Обитавани и необитавани жилища към 7 септември 2021 г. по области

Методологически бележки

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни и спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, общ коридор, двор или направо на улицата).

Обект на преброяване са:

Жилища в жилищна сграда, независимо дали в тях живеят лица към критичния момент на преброяването

Жилища в студентски/работнически общежития.

Жилища в нежилищни сгради (административни, стопански, училища, хотели, гари, болници и др.), в които към момента на преброяването живеят постоянно едно или няколко домакинства.

Колективни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.)

Жилища в примитивни постройки – само в случаите, когато в тях живеят постоянно лица. Такива са: бараки, сглобени от единични дъски, колиби и други подобни. Тук се включват и конюшни, плевни, мелници, гаражи, складове, и др., които не са предназначени или пригодени за обитаване, но въпреки това се използват за постоянно живеене от едно или повече домакинства към критичния момент на преброяването.

Жилища в подвижни средства (циркови вагони, ремаркета, вагони, кораби, шлепове и други подобни), когато в тях живеят постоянно домакинства. Пътнически каюти или кабини на кораби и купета на влакове, в които към критичния момент на преброяването пътуват лица, не трябва да се преброяват като жилища.

Стаята е пространство в дадена жилищна единица, оградено със стени от пода до тавана или покрива, с размери, достатъчни за поместването на легло за възрастен човек (най-малко 4 кв. м), и най-малко 2 м височина на по-голямата част от стените до тавана.

Жилището е електрифицирано, когато е прокарана електрическа инсталация и по нея протича електрически ток. Ако по някаква причина електрическото захранване е временно прекъснато, се приема, че жилището е електрифицирано.

Водопровод 

1. Да, вътре в жилището – посочва се, когато кранът за вода се намира в кухнята, банята, тоалетната или някое друго помещение на жилището, независимо дали водопроводната инсталация е свързана с обществената мрежа, или със собствен източник (помпа с електромотор или друго подобно съоръжение). 

2. Да, в сградата, но извън жилището – посочва се, когато в жилището няма изградена водопроводна инсталация (кранът за водата се намира в сградата, но извън жилището). Това се отнася и за жилищата в сградите, в които кранът на чешмата се намира на стълбището, в мазето или в другите помещения на сградата.

3. Да, извън сградата – посочва се в случаите, когато в жилището или сградата няма водопроводна инсталация, но има такава в дворното място.

4. Няма – посочва се, когато снабдяването с вода става от други източници като кладенец, езеро, река, независимо дали са в очертанията на дворното място.

Канализация

1. Да, свързана с обществената канализация – посочва се, когато към жилището е изградена канализационна инсталация, която свързва кухнята, тоалетната, банята или друго помещение с обществената канализационна мрежа. Обикновено за услугата се плаща такса „канал/пречистване“. 

2. Да, свързана с изгребна яма – посочва се, когато инсталацията е свързана с бетоново съоръжение, от което отпадъчните води периодично се изгребват и извозват с цистерна.

3. Да, свързана със септична яма или друго локално пречиствателно съоръжение- посочва се, когато е изградено самостоятелно съоръжение (с 2 или 3 камери) за механично утаяване или биологично пречистване на битови отпадъчни води, с което е свързано жилището или група жилища, от което пречистените води се отвеждат и заустват в река или дере.

4. Да, свързана с попивна (помийна) яма – посочва се, когато инсталацията е свързана със съоръжение, което пропуска отпадъчните води в почвата (само изкопана или изградена с камъни или друга зидария без спойка). 

5. Няма – посочва се, когато жилището не е свързано с нито едно от изброените.

Външна изолация

Външна изолация са плоскости или друг вид материали с изолационни качества, поставени върху външните стени, които допринасят за повишаване на вътрешната температура на жилището и за намаляване на разходите за отопление или охлаждане.

Енергоспестяваща дограма

Енергоспестяваща е всяка разновидност на дограма (PVC, алуминий и дърво), която има по-висок коефициент на топлоизолация и допринася за намаляване на разходите за отопление или охлаждане.

Достъпна среда

Достъпна среда – до и в сградите е среда, която всеки човек с намалена подвижност, със или без увреждания, може да ползва свободно и самостоятелно. Хора с намалена подвижност са лица, които имат постоянни или временни затруднения в придвижването, включително хора с увреждания.

Приложение

Таблица 1. Жилища по вид и област към 7 септември 2021 година

ОбластОбщоЖилище в жилищна сградаЖилище в студентско/работническо общежитиеЖилище в нежилищна сграда Колективно жилище Примитивно жилище Подвижно жилище 
Общо4261454422790428782189812451309316
Благоевград162476161388816159554810
Бургас32598832458210001675714240
Варна2793362775371494193562630
Велико Търново145796144115153242761714
Видин741017393886649202
Враца116418115721638143654
Габрово78316778474002232105
Добрич10329610316679192633
Кърджали8171281369275501503
Кюстендил91915918581882533
Ловеч923389190733324382313
Монтана9274292552108334252
Пазарджик1337851335279139506117
Перник9966599547353524420
Плевен144219144029127123876
Пловдив356810353760237510311244020
Разград594085933223163412
Русе123440123050303433644
Силистра5821857691485132720
Сливен9628295873338263096
Смолян743097416263651108
София17699517653428965481346
София (столица)7558897386201621055710138912
Стара Загора18396918300275935111548
Търговище6537665228861620917
Хасково128580128264223572349
Шумен8927488678492503969
Ямбол7080170627104293443

Таблица 2. Жилища по наличие на канализация и области към 7 септември 2021 година

ОбластиОбщоДа, свързана с обществена канализацияДа, свързана с изгребна ямаДа, свързана със септична яма или друго локално пречиствателно съоръжениеДа, свързана с попивна (помийна) ямаНямаНепоказано
Общо4261454292243417984034974757609513760795731
Благоевград16247614589223363275465141432179
Бургас32598826772443672303110650502615190
Варна27933620713612820315211786346725324
Велико Търново145796877255701154043006356231280
Видин7410128369835615172626562413353
Враца116418511071348795662889312989376
Габрово783165148329681153683063117906
Добрич10329658654679917546166042885808
Кърджали817124903240629281123796533425
Кюстендил919156050656821172784804887633
Ловеч9233847244493817945172064469536
Монтана9274240746109428644237628004644
Пазарджик133785894914885105652238623004158
Перник9966554676119652456238076310451
Плевен14421975151776311286427606458801
Пловдив3568102659429175256634708156943255
Разград594082420941306104233231449193
Русе12344071886359511826333902470273
Силистра582182897322175781194481390409
Сливен96282522644990133031967438322219
Смолян74309576501120421990471731542
София176995102238141142460120470136111961
София (столица)75588966105913298286427325392441641
Стара Загора1839691233036473145192989753954382
Търговище653763184728577218201003052302
Хасково128580935724018104521467844491411
Шумен892744943733544526298251625507
Ямбол708014511834287593776253281572

Таблица 3. Жилища по наличие на външна изолация и области към 7 септември 2021 година

ОбластОбщоДа, изцялоДа, частичноНяма
Общо426145410302953267112904448
Благоевград16247653218989299366
Бургас32598815329621371151321
Варна2793369931937147142870
Велико Търново1457962204710014113735
Видин741017396304663659
Враца11641816418781192189
Габрово7831612165516460987
Добрич103296228121047970005
Кърджали8171216411323962062
Кюстендил9191512375415775383
Ловеч923389482508177775
Монтана927428486485479402
Пазарджик133785190266676108083
Перник9966518121560075944
Плевен1442192196210595111662
Пловдив3568108913524062243613
Разград594088247482146340
Русе123440234481472085272
Силистра582189557555643105
Сливен9628214780684374659
Смолян7430912733398857588
София1769952840111076137518
София (столица)75588926338372766419740
Стара Загора1839692957013477140922
Търговище653769258444651672
Хасково12858024092639198097
Шумен8927415032867965563
Ямбол7080110125476055916

Таблица 4. Жилища по наличие на енергоспестяваща дограма и области към 7 септември 2021 година

ОбластОбщоДа, изцялоДа, частичноНяма
Общо426145416575775438342060043
Благоевград162476795811964763248
Бургас32598818358332333110072
Варна27933613437740291104668
Велико Търново145796398621851887416
Видин7410114517688252702
Враца116418308541468370881
Габрово7831623324982945163
Добрич103296392751415549866
Кърджали81712314311162038661
Кюстендил9191526507988655522
Ловеч92338194311039562512
Монтана92742204671048261793
Пазарджик133785409871993472864
Перник99665321531027157241
Плевен144219451502117477895
Пловдив35681015657244055156183
Разград59408189671205428387
Русе123440438512135458235
Силистра58218196961017828344
Сливен96282298081594250532
Смолян74309269031029237114
София1769955241519456105124
София (столица)75588937207677015306798
Стара Загора183969600082718696775
Търговище65376193261077335277
Хасково128580475871783163162
Шумен89274303521672642196
Ямбол70801185171087241412

Сравняване на списъци

Сравни