Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второ тримесечие на 2023

  • Drumeva & Son от Drumeva & Son
  • преди 10 месеца
  • Новини
  • 0

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 035 жилищни сгради с 12 078 жилища в тях и 1 382 462 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 14 519 кв. м РЗП и на 1 374 други сгради с
631 918 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 16.4%, броят на жилищата в тях – с 40.1%, както и общата им застроена площ –
с 41.8%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им – с 26.3%, така и при разгънатата им застроена площ – с 52.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 32.8% повече, а общата им застроена площ –
с 3.1%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 9.5%, жилищата в тях – с 12.5%, а разгънатата им застроена площ – с 18.3%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП съответно с 30.0 и 38.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 18.0% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 9.4% по-малко.

Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж – разгъната застроена площ по
видове сгради и тримесечия

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 327, София – 283, Пловдив – 265, Варна – 197, и Бургас – 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 631, Варна – 2 005, Пловдив – 1 633, Бургас – 632, и Кърджали – 504 (табл. 1 от приложението).

През второто тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 515 жилищни сгради с
8 136 жилища в тях и с 924 875 кв. м разгъната застроена площ, на 23 административни сгради/офиси с 20 756 кв. м РЗП и на 620 други сгради с 447 817 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 19.1%, жилищата в тях – с 23.3%, както и разгънатата им застроена площ – с 18.8%. Повече са и започнатите административни и други видове сгради съответно със 187.5 и 19.9%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над три пъти, а на други видове сгради – с 30.9%.

Фиг. 3. Започнато строителство на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 9.1%, жилищата в тях – с 13.0%, но общата им застроена площ е без промяна. Броят на започнатите административни сгради нараства със 109.1%, а тяхната РЗП – със 105.6%. Започнал е строежът на 2.6% повече други видове сгради, но с 11.2% по-малка РЗП.

Фиг. 4. Започнато строителство на нови сгради – разгъната застроена площ по видове сгради и тримесечия

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 254 жилищни, 12 административни и 44 други сгради; Пловдив – 236 жилищни, 3 административни и 71 други сгради; Варна – 164 жилищни и 34 други сгради; София – 156 жилищни и 41 други сгради; Бургас – 136 жилищни и 26 други сгради (табл. 2 от приложението).

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

  административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

 – други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други).

Разгъната застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Приложение

Таблица 1 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година

 Жилищни сградиАдминистративни сградиДруги сгради
Областибройброй жилищаразгъната застроена площ – кв. мбройразгъната застроена площ – кв. мбройразгъната застроена площ – кв. м
Общо за страната203512078138246214145191374631918
Благоевград114376464749255241
Бургас13463275325....3733755
Варна19720051891227524363
Велико Търново28123153813216924
Видин52021
Враца22223938282265
Габрово29547862136136
Добрич525982304023862
Кърджали3950452553101933
Кюстендил25376788....359727
Ловеч 24242848233591
Монтана7172722136157
Пазарджик89217265486519034
Перник7913232607271624
Плевен2411013436....2423494
Пловдив265163317911731389300119753
Разград18304215221828
Русе30105141906338048
Силистра147912936277305
Сливен263048622012997
Смолян14152425326352
София  28336260339....6137485
София (столица)32746315016115115485268322
Стара Загора872813997415359287
Търговище11776265122803
Хасково40302418122819476
Шумен3919426549....6021799
Ямбол18274333256336

__________________

 „..“ – конфиденциални данни.

 „-“ – няма случай.

Таблица 2

Започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година

 Жилищни сградиАдминистративни сградиДруги сгради
Областибройброй жилищаразгъната застроена площ – кв. мбройразгъната застроена площ – кв. мбройразгъната застроена площ – кв. м
Общо за страната151581369248752320756620447817
Благоевград87337359084219127
Бургас136722781342623819
Варна16417501663613440694
Велико Търново21132156031818504
Видин......417548
Враца12122507114598
Габрово22264796103952
Добрич384967633022510
Кърджали3515823813....32705
Кюстендил16274422146980
Ловеч 15152374121790
Монтана......32230
Пазарджик66183228306919836
Перник2576182727826
Плевен13516346....109841
Пловдив23665998106336507189446
Разград112639861010223
Русе2111213043169197
Силистра127711789....107703
Сливен3165959092759
Смолян71117587729
София  15623934398....4144603
София (столица)254290730176112139154439973
Стара Загора72230357696721545
Търговище516140442167
Хасково28708246199370
Шумен2017415480313942111646
Ямбол1010118583496

__________________

 „..“ – конфиденциални данни.

 „-“ – няма случай.

Присъединете се към дискусията

Сравняване на списъци

Сравни